2.5G SFP

1.25G

XFP

CWDM

2.5G SFP BIDI

1.25G BIDI

155M